Natural Product Synthesis & Chemical Biology

Post-Doctoral Fellows
Yang Zhang

Yang Zhang
Postdoc 2019-

M/F: Male

Date of Birth:  May, 1989

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone:

E-mail: zhangyangchemistry@gemil.com

Educational Background

10.2019- present: Post-Doctoral Fellow, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.(with Pro. Houhua Li)

09.2015-09.2019: Ph.D.

Major: Organic Chemistry, Department of Chemistry. Dortmund University of Technology.

Supervisor: Prof. Dr. Norbert Krause.

09.2012-06.2015: Master of Science.

Major: Organic Chemistry, College of Chemistry, Sichuan University.

Supervisor: Pro. Xiaoqi Yu, Associate Pro. Na Wang

09.2008-07.2012: Bachelor of Science.

Major: Chemical Biology, Department of Chemical Biology, China Three Gorges University

Publication

1. Yang Zhang, Na Wang, Zong-Bo Xie, Long-Hua Zhou, Xiao-Qi Yu. J. Mol. Catal. B: Enzym. 2014, 110, 100-110.

2. Long-Hua Zhou, Na Wang, Guan-Nan Chen, Qi Yang, Sheng-Yong Yang, Wei Zhang, Yang Zhang, Xiao-Qi Yu. J. Mol. Catal. B: Enzym. 2014, 109, 170-177.

Graduate Students
Yunpeng Ji
Jian Li
Yaqian Liu
Xu Sun
Jie Wang
Chuning Guo
Mengyang Wang
Yaoyao Xu
Weiqiang Guan
Zhiyuan Liang

Yunpeng Ji
Ph.D 2019-

M/F: Male
Date of Birth: November 24th, 1992
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone: (+86)-18810103027
E-mail:

Educational Background
09.2019-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.
Supervisor: Prof. Houhua Li.
09.2016-06.2019: Master of Science
Major: Chemical Engineering and Technology, School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology.
Supervisor: Prof. Changjin Zhu.
09.2012-06.2016: Bachelor of ScienceMajor: Applied Chemistry, School of Chemistry, Beijing Institute of Technology.
Publication List
[1] Yunpeng Ji, Xin Chen, Huan Chen, Xin Zhang, Zhenya Fan, Lina Xie, Bing Ma*, Changjin Zhu*. Designing of acyl sulphonamide based quinoxalinones as multifunctional aldose reductase inhibitors [J]. Bioorgan Med Chem, 2019, 27(8): 1658-1669.

Jian Li
Ph.D 2020-

M/F: Male

Date of birth: July 2th 1992

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: (+86)-13503032679

E-mail: jianliscnu@163.com


Educational Background

09.2020-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.
Supervisor: Prof. Houhua Li.
09.2016-07.2019: Master of Science

Major: Biomedical photonics, South China Normal University

Supervisor: Prof. Yanqing Guan

09.2012-07.2016: Bachelor of Science

Major: Biological Sciences, Shandong University of Technology

Publication List

[1] Jian Li, Yuxiao Zhang, Liyi Chen, Xinhua Lu, Zhibin Li, Yongyong Xue, Yan-Qing Guan*, Cervical Cancer HeLa Cell Autocrine Apoptosis Induced by Coimmobilized IFN-γ plus TNF-α Biomaterials, ACS Appl. Mater Inter, 2018,10(10):8451-8464.

[2] Li Zhang, Han Qin, Jian Li, Jia-Ni Qiu, Jing-Min Huang, Ming-Chao Li, Yan-Qing Guan*, Preparation and characterization of layer-by-layer hypoglycem

ic 5 nanoparticles with pH-sensitivity for oral insulin delivery, J Mater Chem B, 2018,6: 7451-7461.

[3] Y. X. Zhang, L. Zhang, Q. Ban, J. Li, C. H. Li, Y. Q. Guan*, Preparation and characterization of hydroxyapatite nanoparticles carrying insulin and gallic acid for insulin oral delivery, Nanomed-Nanotechnol, 2018,14:353-364.

[4] L. Zhang, Y. X. Zhang, J. N. Qiu, J. Li, W. Y. Chen, Y. Q. Guan*, Preparation and characterization of hypoglycemic nanoparticles for oral insulin delivery, Biomacromolecules, 2017,18:4281-4291.

[5] Xinlu Zhao, Xiangfei Chen, Jian Li, Jie Chen, Guihua Sheng, Fang Niu, Dan Qu, Yang Huo, Hailiang Zhu, Zhonglu You*, Synthesis, structures and insulin-like activity of oxidovanadium(V) complexes with aroylhydrazones and ethylmaltol mixed-ligands, Polyhedron, 2015,97:268-272.

[6] X. Z. Zhang, T. Wang, X. F. Chen, J. Li, H. H. Li, Z. L. You*, H. L. Zhu*, Synthesis and X-Ray Structures of Di- and Mono-nuclear Oxovanadium(V) Complexes Derived from Arloylhydrazones1, Russ J Coord Chem+, 2015,42:591-598.


Yaqian Liu
Ph.D 2020-

M/F: Female
Date of Birth: Nov., 1992
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
E-mail: liuyaqian2016102381@ruc.edu.cna

Educational Background
09.2020-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.Supervisor: Prof. Houhua Li.
09.2016-07.2019: Master of Science.
Major: Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, Renmin University of China. Supervisor: Associate Pro. Zhiyong Yu, Associate Pro. Qiang Liu 09.2012-07.2016: Bachelor of Science. Major: Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Normal University

Publication List
1. Yaqian Liu, Zhihui Shao, Yujie Wang, Lijin Xu, Zhiyong Yu, and Qiang Liu. ChemSusChem 2019, 12, 3069-3072.
2. Wenying Ai, Yaqian Liu, Qian Wang, Zhonglin Lu, and Qiang Liu. Org. Lett., 2018,20,409-412.
3. Zhihui Shao, Yujie Wang, Yaqian Liu, Qian Wang, Xiaoling Fu, and Qiang Liu. Org. Chem. Front., 2018, 5, 1248-1256
.4. Zhiyong Yu, Yaqian Liu, Wen He, Zhiyin Wang. Catalysis Today 335 (2019) 574-581.

Xu Sun
Ph.D 2021-

M/F: Female
Date of Birth: June 28th, 1995
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone: (+86)-13159806926
E-mail: sunxu628@163.com

Educational Background

09.2021- Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.
Supervisor: Prof. Houhua Li.
09.2017-07.2020: Master of Science
Major: Biochemistry and Molecular Biology, Northeast Agricultural University.
Supervisor: Prof. Deshan Li.
09.2013-06.2017: Bachelor of Engineering
Major: Pharmaceutical engineering, College of Life Sciences, Northeast Agricultural University.


Publication List

X. Sun, Y.Z. Xie, Y.Y Jiang, G.Y. Wang, Y.J .Wang, Y Mei, R.H.Gao, Y.H. Li, W.Xiao, W.F. Wang, D.S. Li

FGF21 Enhances Therapeutic Efficacy and Reduces Side Effects of Dexamethasone in Treatmentof Rheumatoid Arthritis. Inflammation, 2020.


Jie Wang
Ph.D 2021-

M/F: Male

Date of Birth: June 18th, 1995

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: (+86)-17321293296

E-mail: jwang0618@126.com


Educational Background

09.2021- Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.Supervisor: Prof. Houhua Li.

09.2017-07.2020: Master of Science

Major: Organic Chemistry, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China Normal University.

Supervisor: Prof. Wenwei Qiu.

09.2013-06.2017: Bachelor of Engineering

Major: Chemical Engineering and Technology, College of Chemical Engineering, Zhejiang University of Technology.

Publication

1. J. Wang, X. Z. Gu, L. M. He, C. C. Li, W. W. Qiu. Synthesis of ursodeoxycholic acid from plant-source (20S)-21-hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one. Steroids, 2020, 157, 108600.

2. S. Peng, J. Wang, H. Chen, P. Hu, X. L. He, Y. He, M. Wang, W. Tang, Q. He, Y. Y. Wang, J. Xie, D. Guo, S. Ren, M. Liu, W. W. Qiu, Z. Yi. Regression of castration-resistant prostate cancer by a novel compound QW07 targeting androgen receptor N-terminal domain. Cell Biol Toxicol, 2020.

3. S. Y. Jiang, H. Li, J. J. Tang, J. Wang, J. Luo, B. Liu, J. K. Wang, X. J. Shi, H. W. Cui, J. Tang, F. Yang, W. Qi, W. W. Qiu, B. L. Song. Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol. Nature Communications, 2018, 9, 5138.

Chuning Guo
M.S 2020-

M/F: Female

Date of Birth: Aug. 27th, 1998

Nationality:  P. R. China

Address:  State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone:  (+86)-18801380085

E-mail:   m18801380085@163.com


Educational Background

2016.09--present: Undergraduate

Department of Chemical Biology, Peking University School of Pharmaceutial Sciences.

Mengyang Wang
M.S 2020-

M/F: Male

Date of Birth: Aug. 15th, 1997

Nationality:  P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: 13766468141

E-mail:  1610307128@pku.edu.cn


Educational Background

2016.09--present: Undergraduate

Department of Chemical Biology, Peking University School of Pharmaceutial Sciences

Yaoyao Xu
M.S 2020-

M/F:Male

Date of birth: june 25 th 1997

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Being 100191, China.

Phone: 18868110681

E-mail: 3160104472@zju.edu.cn


Educational Background

09.2016-07.2020: Bachelor of Science

Major: Pharmaceutics, Zhejiang University.


Weiqiang Guan
M.S 2021-

M/F: Male

Date of Birth:  Nov., 1998
Nationality:P. R. China
Address:
School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone: +86 13304594365
E-mail: gwq9474@pku.edu.cn

Educational Background
2017.09--present: Undergraduate Peking University School of Pharmaceutial Sciences.


Zhiyuan Liang
M.S 2021-

M/F: MaleDate of Birth:  Sept., 1998
Nationality:P. R. China
Address: School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone: +86 18501190233
E-mail: liangzy17@bjmu.edu.cn

Educational Background
2017.09--present: Undergraduate
Peking University School of Pharmaceutial Sciences.
Undergraduates
Yanshan Chen
Yuxuan Wang
Educational Background
2018.09--present: Undergraduate
Peking University School of Pharmaceutial Sciences.

Yanshan Chen
UG 2018-

M/F: Female

Date of Birth: Dec., 2000

Nationality: P. R. China

Address: School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: (+86)-13556392182

E-mail: 1810307308@pku.edu.cn

Educational Background
2019.09--present: Undergraduate
Peking University School of Pharmaceutial Sciences.

Yuxuan Wang
UG 2019-

M/F: Female

Date of Birth: Mar., 2001

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

phone:18701433590
e-mail: gloria_wyx@pku.edu.cn

Address: 38 Xueyuan Rd, Haidian Distrcit, Beijing, 100191, China  

Email:Lihouhua@pku.edu.cn
Tel:+86 010-82805512