Natural Product Synthesis & Chemical Biology

Post-Doctoral Fellows
Yang Zhang
Yunpeng Ji

Dr. Yang Zhang

Postdoc 2019-

M/F: Male

Date of Birth:  May, 1989

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone:

E-mail: zhangyangchemistry@gmail.com

Education

10.2019- present: Post-Doctoral Fellow, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2015-09.2019: Ph.D.

Major: Organic Chemistry, Department of Chemistry. Dortmund University of Technology.

Advisor: Prof. Dr. Norbert Krause.

09.2012-06.2015: Master of Science.

Major: Organic Chemistry, College of Chemistry, Sichuan University.

Advisor: Prof. Xiaoqi Yu, Associate Prof. Na Wang

09.2008-07.2012: Bachelor of Science.

Major: Chemical Biology, Department of Chemical Biology, China Three Gorges University


Publication

1. Yang Zhang, Na Wang, Zong-Bo Xie, Long-Hua Zhou, Xiao-Qi Yu. J. Mol. Catal. B: Enzym. 2014, 110, 100-110.

2. Long-Hua Zhou, Na Wang, Guan-Nan Chen, Qi Yang, Sheng-Yong Yang, Wei Zhang, Yang Zhang, Xiao-Qi Yu. J. Mol. Catal. B: Enzym. 2014, 109, 170-177.

3. Yang Zhang†, Yunpeng Ji†(†co-first author), Ivan Franzoni, Chuning Guo, Hongli Jia, Benke Hong, Houhua Li. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 14869-14874.


Dr. Yunpeng Ji

Postdoc 2022-

M/F: Male
Date of Birth: November 24th, 1992
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone: +86 18810103027
E-mail:

Education

07.2022- present: Post-Doctoral Fellow, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2019-07.2022: Ph.D.
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.
Advisor: Prof. Houhua Li
09.2016-07.2019: Master of Science
Major: Chemical Engineering and Technology, School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology.
Advisor: Prof. Changjin Zhu
09.2012-06.2016: Bachelor of Science
Major: Applied Chemistry, School of Chemistry, Beijing Institute of Technology.

Publication
1. Yunpeng Ji, Xin Chen, Huan Chen, Xin Zhang, Zhenya Fan, Lina Xie, Bing Ma, Changjin Zhu. Bioorgan. Med. Chem. 2019, 27, 1658-1669.
2. Yang Zhang†, Yunpeng Ji†(†co-first author), Ivan Franzoni, Chuning Guo, Hongli Jia, Benke Hong, Houhua Li. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 14869-14874.
3. Yunpeng Ji†, Benke Hong†(†co-first author), Ivan Franzoni, Mengyang Wang, Weiqiang Guan, Hongli Jia, Houhua Li, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, DOI:10.1002/anie.202116136.

Graduate Students
Jian Li
Yaqian Liu
Xu Sun
Jie Wang
Shan Jiang
Xia Wu
Chuning Guo
Yaoyao Xu
Weiqiang Guan
Yanshan Chen

Jian Li

Ph.D 2020-

M/F: Male

Date of birth: July 2th 1992

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 13503032679

E-mail: jianliscnu@163.com

Education

09.2020-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.
Advisor: Prof. Houhua Li

09.2016-07.2019: Master of Science

Major: Biomedical photonics, South China Normal University

Advisor: Prof. Yanqing Guan

09.2012-07.2016: Bachelor of Science

Major: Biological Sciences, Shandong University of Technology


Publication

1. Jian Li, Yuxiao Zhang, Liyi Chen, Xinhua Lu, Zhibin Li, Yongyong Xue, Yan-Qing Guan*, ACS Appl. Mater Inter, 2018, 10, 8451-8464.

2. Li Zhang, Han Qin, Jian Li, Jia-Ni Qiu, Jing-Min Huang, Ming-Chao Li, Yan-Qing Guan*, J. Mater. Chem. B 2018, 6, 7451-7461.

3. Y. X. Zhang, L. Zhang, Q. Ban, J. Li, C. H. Li, Y. Q. Guan*, Nanomed-Nanotechnol 2018, 14, 353-364.

4. L. Zhang, Y. X. Zhang, J. N. Qiu, J. Li, W. Y. Chen, Y. Q. Guan*, 2017, 18, 4281-4291.

5. Xinlu Zhao, Xiangfei Chen, Jian Li, Jie Chen, Guihua Sheng, Fang Niu, Dan Qu, Yang Huo, Hailiang Zhu, Zhonglu You*, Polyhedron 2015, 97, 268-272.

6. X. Z. Zhang, T. Wang, X. F. Chen, J. Li, H. H. Li, Z. L. You*, H. L. Zhu*, Russ. J. Coord. Chem. 2015, 42, 591-598.


Yaqian Liu

Ph.D 2020-

M/F: Female
Date of Birth: Nov. 1992
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
E-mail: liuyaqian2016102381@ruc.edu.cn
Education
09.2020-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.
Advisor: Prof. Houhua Li
09.2016-07.2019: Master of Science.
Major: Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, Renmin University of China.
Advisor: Prof. Zhiyong Yu, Prof. Qiang Liu
09.2012-07.2016: Bachelor of Science. Major: Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Normal University

Publication
1. Yaqian Liu, Zhihui Shao, Yujie Wang, Lijin Xu, Zhiyong Yu, and Qiang Liu. ChemSusChem 2019, 12, 3069-3072.
2. Wenying Ai, Yaqian Liu, Qian Wang, Zhonglin Lu, and Qiang Liu. Org. Lett. 2018, 20, 409-412.
3. Zhihui Shao, Yujie Wang, Yaqian Liu, Qian Wang, Xiaoling Fu, and Qiang Liu. Org. Chem. Front. 2018, 5, 1248-1256.
4. Zhiyong Yu, Yaqian Liu, Wen He, Zhiyin Wang. Catalysis Today 2019, 335, 574-581.

Xu Sun

Ph.D 2021-

M/F: Female
Date of Birth: June 28th, 1995
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone:
+86 13159806926
E-mail: sunxu628@163.com

Education

09.2021-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2017-07.2020: Master of Science
Major: Biochemistry and Molecular Biology, Northeast Agricultural University.
Advisor: Prof. Deshan Li09.2013-06.2017: Bachelor of Engineering
Major: Pharmaceutical engineering, College of Life Sciences, Northeast Agricultural University.


Publication

1. X. Sun, Y.Z. Xie, Y.Y. Jiang, G.Y. Wang, Y. J. Wang, Y. Mei, R. H. Gao, Y. H. Li, W. Xiao, W. F. Wang, D. S. Li, Inflammation 2020.


Jie Wang

Ph.D 2021-

M/F: Male

Date of Birth: June 18th, 1995

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 17321293296

E-mail: jwang0618@126.com

Education

09.2021-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2017-07.2020: Master of Science

Major: Organic Chemistry, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China Normal University.

Advisor: Prof. Wenwei Qiu

09.2013-06.2017: Bachelor of Engineering

Major: Chemical Engineering and Technology, College of Chemical Engineering, Zhejiang University of Technology.


Publication

1. J. Wang, X. Z. Gu, L. M. He, C. C. Li, W. W. Qiu. Steroids, 2020, 157, 108600.

2. S. Peng, J. Wang, H. Chen, P. Hu, X. L. He, Y. He, M. Wang, W. Tang, Q. He, Y. Y. Wang, J. Xie, D. Guo, S. Ren, M. Liu, W. W. Qiu, Z. Yi. Cell Biol Toxicol, 2020.

3. S. Y. Jiang, H. Li, J. J. Tang, J. Wang, J. Luo, B. Liu, J. K. Wang, X. J. Shi, H. W. Cui, J. Tang, F. Yang, W. Qi, W. W. Qiu, B. L. Song. Nat. Commun. 2018, 9, 5138.

Shan Jiang

Ph.D 2022-

M/F: Female

Date of Birth: July, 1994

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 18945019862

E-mail: jiang_shan1201@163.com

Education

09.2022-present: Ph.D. Candidate
Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2016-07.2019: Master of Science

Major: Biochemistry and Molecular Biology, Northeast Agricultural University.

Advisor: Prof. Deshan Li.

09.2012-06.2016: Bachelor of Engineering

Major: Pharmaceutical engineering, College of Life Sciences, Northeast Agricultural University.


Publication

1. D. S. Li, S Jiang, Y. Y. Liu, Rasoul Lubna, J. J. He, Mir Hassan Khoso, H. H. Cao, J. R. Yang, H. Yin, J. C. Yin,

Journal of Northeast Agricultural University, 2020.


Xia Wu

Ph.D 2022-

M/F: Female

Date of Birth: July, 1994

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 13624040132

E-mail: wuxia317@pku.edu.cn

Education

09.2022-present: Ph.D. Candidate

Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2018-01.2022: Master of Science

Peking University, Master of Sicence, Medical BioChemistry and Molecular Biology

09.2013-07.2018: Shenyang Pharmaceutical University, Bachelor of Pharmacy (Pharmacy in English)Chuning Guo

M.S 2020-

M/F: Female

Date of Birth: Aug. 27th, 1998

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 18801380085

E-mail: m18801380085@163.com

Education

09.2020-present: Master of Science

Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2016-07.2020: Undergraduate

School of Pharmaceutial Sciences, Peking University


Yaoyao Xu

M.S 2020-

M/F:Male

Date of birth: June 25 th 1997

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Being 100191, China.

Phone: +86 18868110681

E-mail: 3160104472@zju.edu.cn

Education

09.2020-present: Master of Science

Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2016-07.2020: Bachelor of Science

Major: Pharmaceutics, Zhejiang University.


Weiqiang Guan

M.S 2021-

M/F: Male

Date of Birth:  Nov. 1998
Nationality: P. R. China
Address: School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China
Phone: +86 13304594365
E-mail: gwq9474@pku.edu.cn

Education

09.2021-present: Master of Science

Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2017-07.2021: Undergraduate

School of Pharmaceutial Sciences, Peking University


Yanshan Chen

MS 2022-

M/F: Female

Date of Birth: Dec. 2000

Nationality: P. R. China

Address: School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 13556392182

E-mail: 1810307308@pku.edu.cn

Education

09.2022-present: Master of Science

Major: Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.

Advisor: Prof. Houhua Li

09.2018-07.2022: Undergraduate

School of Pharmaceutial Sciences, Peking University

Undergraduates
Yuxuan Wang
Jingwen Li
Lanting Wei
Education
2019.09-present: Undergraduate
School of Pharmaceutial Sciences, Peking University

Yuxuan Wang

UG 2019-

M/F: Female

Date of Birth: Mar. 2001

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 18701433590

E-mail: gloria_wyx@pku.edu.cn

Education
2019.09-present: Undergraduate
School of Pharmaceutial Sciences, Peking University

Jingwen Li

UG 2019-

M/F: Female

Date of Birth: December., 2001

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 1584961932

E-mail: 1910307302@pku.edu.cn

Education
2020.09-present: Undergraduate
School of Pharmaceutial Sciences, Peking University

Lanting Wei

UG 2020-

M/F: Female

Date of Birth: January., 2003

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: +86 15063239710

E-mail: 2010307219@stu.pku.edu.cn

Address: 38 Xueyuan Rd, Haidian Distrcit, Beijing, 100191, China  

Email:Lihouhua@pku.edu.cn
Tel:+86 010-82805512