Natural Product Synthesis & Chemical Biology

Former Group Members
Benke Hong
Mengjiao Zhang
Xucai Wang
Jinze Chai
RA 2019.7-10

Education Background

07. 2016 - 06. 2019

Research Assistant in Chemical biology

Peking University, Beijing

Advisor: Professor Xiaoguang Lei

09. 2011 - 06. 2016

Ph.D. in Applied Chemistry,Tianjin University and NIBS (National Institute of Biological Sciences, Beijing)

Advisor: Professor Xiaoguang Lei

09. 2007 - 06. 2011

B.S. in Pharmaceutical Engineering, Liaoning University

Advisor: Professor Lifeng Xu

Award

China National Scholarship of Graduate Students, 2015

Outstanding Student Scholarship, National Institute of Biological Sciences (NIBS), 2014

Outstanding Undergraduate Thesis Award, Liaoning University, 2011

Publication

1. Benke Hong, Tuoping Luo, Xiaoguang Lei*, ACS Cent. Sci. 2020, 6, 622-635.2. Jin Wang†, Benke Hong†, Dachao Hu, Yuichiro Kadonaga, Ruyao Tang, Xiaoguang Lei*, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2238-2243.3. Benke Hong, Weilong Liu, Jin Wang, Jinbao Wu, Yuichiro Kadonaga, Pei-Jun Cai, Hong-Xiang Lou, Zhi-Xiang Yu, Houhua Li*, Xiaoguang Lei*, Chem 2019, 5, 1671-1681.

4. Benke Hong, Dachao Hu, Jinbao Wu, Jing Zhang, Houhua li, Yingming Pan, Xiaoguang Lei*, Chem. Asian J. 2017, 12, 1557-1567.

5. Benke Hong†, Chao Li†, Zhen Wang, Jie Chen, Houhua Li*, Xiaoguang Lei*, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11946−11949.

6. Benke Hong†, Houhua Li†, Jinbao Wu, Jing Zhang, Xiaoguang Lei*, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 1011−1015.

Dr.Benke Hong
RA 2010.7-10

M/F: Female

Date of Birth: Jul., 1993
Nationality: P. R. China
Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China  
Educational Background
09.2017-07.2020: Master of Science.
Major: Pharmaceutical chemistry, Peking Union Medical College.
09.2012-07.2016: Bachelor of Science.
Major: Pharmaceutics, Tianjin University.

Mengjiao Zhang
RA 2019.7-2021.12

M/F:  Male
Date of Birth:Mar. 17th, 1991

Nationality: P. R. China
Address:State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China

Phone: (+86)-18801379172

E-mail:wangxucai@bjmu.edu.cn

Educational Background
07.2019- present: Research Assistant.

School of Pharmaceutical Sciences, Peking University.(with Pro. Houhua Li)
09.2016-06.2019: Master of Science

Major: Organic Chemistry,Department of Chemistry & Materials Science. Northwest University.

Supervisor: Prof. Zhenghui Guan.

08.2011-07.2015: Bachelor of Science

Major: Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Hexi University.

Pubilcation
1. Ming Chen, Xucai Wang, Pengfei Yang, Xun Kou, Zhi‐Hui Ren, Zheng‐Hui Guan. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 121992. Ming Chen†, Xucai Wang†, Zhi-Hui Ren, Zheng-Hui Guan. CCS Chem. 2021, 3, 69–77

Xucai Wang
UG 2020.11-2021.7

M/F: Male

Date of Birth: Mar., 2001

Nationality: P. R. China

Address: State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Xue Yuan Road 38, Beijing 100191, China


Jinze Chai
Address: 38 Xueyuan Rd, Haidian Distrcit, Beijing, 100191, China  

Email:Lihouhua@pku.edu.cn
Tel:+86 010-82805512