Natural Product Synthesis & Chemical Biology

Independent Work
Hu Wang, Jiaxing Wang, Hao Cui, Chenyu Fan, Yuzhou Xue, Huiying Liu, Hui Li, Jianping Li, Houhua Li, Ying Sun, Wengong Wang, Jiangping Song, Changtao Jiang*, Ming Xu*
Nat. Metab. 2024
2024-05-02
Yunpeng Ji, Yaqian Liu, Weiqiang Guan, Chuning Guo, Hongli Jia, Benke Hong, Houhua Li*
J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 9395–9403.
2024-03-19
Yunpeng Ji†, Benke Hong†(†co-first author), Ivan Franzoni, Mengyang Wang, Weiqiang Guan, Hongli Jia, Houhua Li*
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202116136 (Highlighted in Synfacts, Org. Chem. Highl.)
2022-02-10
Yang Zhang†, Yunpeng Ji†(†co-first author), Ivan Franzoni, Chuning Guo, Hongli Jia, Benke Hong, Houhua Li*
Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 14869 (Highlighted in Org. Chem. Highlights, Aug. 29, 2022)
2021-04-15
Benke Hong, Weilong Liu, Jin Wang, Jinbao Wu, Yuichiro Kadonaga, Pei-Jun Cai, Hong-Xiang Lou, Zhi-Xiang Yu, Houhua Li,* Xiaoguang Lei,*
Chem 2019, 5, 1671-1681 (Highlighted in Chem 2019, 5, 1368-137)
2019-04-24
Before PKU
Weilong Liu†, Houhua Li†(†co-first author), Peijun Cai, Zhen Wang, Zhi-Xiang Yu, Xiaoguang Lei*
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 3112-3116 (Highlighted in Synfacts 2016, 12, 332).
2016-01-28
B. Zhang, S. Kaziz, H. Li, D. Wodka, S. Malola, O. Safonova, M. Nachtegaal, C. Mazet, I. Dolamic, J. Llorca, E. Kalenius, L. M. L. Daku, H. Hakkinen, T. Bürgi,* N. Barrabés*
Nanoscale 2015, 7, 17.
2015-09-22
Bei Zhang, Sameh Kaziz, Houhua Li, Miguel González Hevia, Dawid Wodka, Clément Mazet, Thomas Bürgi,* Noelia Barrabés*, J. Phys. Chem. C 2015, 119, 11193-11199.
2015-03-20
Address: 38 Xueyuan Rd, Haidian Distrcit, Beijing, 100191, China
Email:Lihouhua@pku.edu.cn
Tel:+86-10-82805512